O štúdiu

Vítam Vás na stránkach grafického štúdia SHAY

Už od roku 2004 sa venujem grafickému dizajnu. Grafické skúsenosti som načerpala v zahraničí a vyrovnám sa kvalitou služieb ktorémukoľvek inému, grafickému štúdiu. Svojimi prijateľnými cenami sprevádzam mladé firmy k úspešnejším začiatkom, veľké firmy k úspešným projektom a jednotlivcov k ich úspešným životným zážitkom. Zabezpečím Vám priamo niektoré druhy tlače, alebo poskytnem kontakt na spoľahlivú tlačiareň či vydavateľstvo, s ktorými už roky spolupracujem. Poradím Vám v oblasti reklamy, webdizajnu alebo investícií v oblasti marketingu. Váš mail ma neprekvapí ani v neskorších hodinách, či počas sviatkov. Poskytujem zľavy stálym zákazníkom a pri väčšom objeme ponúkam výhodnejšie ceny. Tovar Vám nafotím a vyretušujem.

Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY

Skúšobná spolupráca

Obrátili ste sa na viaceré grafické štúdiá, ale nemáte istotu? Je tu riešenie! Vytvorím jeden vizuál návrhu za 10 eur, bez rozdielu na rozmer a reálnu cenu. Ide len o vizuál v nízkej kvalite a bez rozsiahlej grafickej úpravy a bez pripomienok. Po uhradení zálohovej faktúry v celkovej hodnote 10 eur, vám vystavím riadny daňový doklad a vytvorím spomínaný vizuál. V prípade, že nebude z vašej strany záujem v návrhu pokračovať, stratíte len spomínaných 10 eur. V prípade, že záujem prejavíte, spoločne návrh dokončíme a uhradíte len rozdiel z reálne ponúknutej ceny.

Testovacia časť. Grafický dizajn je umenie a aj grafické štúdiá majú svoj štýl, preto je pochopiteľné, že názory a vkus jednotlivcov sa nemusia zhodovať. Z tohto dôvodu ponúkam testovaciu časť, ktorej hodnota bude 10 Eur za jeden návrh. Po zaslaní predbežnej predstavy a uhradení zálohovej faktúry v tejto hodnote, pripravím návrh. Návrh bude v nízkej kvalite a môže obsahovať ochranné znaky grafického štúdia. V prípade, že sa zákazník rozhodne ďalej nepokračovať, 10 eur bude minimálna hodnota poplatku, ktorú uhradí.

V prípade, že zákazník prejaví záujem o ďalšiu spoluprácu, prejde sa na pripomienkovanie a finalizáciu návrhu. V takom prípade zákazníkovi bude účtovaný len rozdiel z reálne ponúknutej ceny.

Príprava cenovej ponuky a následne grafického návrhu. >Na základe dodaných informácií a podkladov poskytnem cenovú ponuku. Po odsúhlasení cenovej ponuky a dodaní všetkých podkladov (textov, obrázkov, veľkostí, farebnosti a pod.) vytvorím návrh/y. V prípade, že aj napriek dodaným informáciám, zákazník mal úplne inú predstavu o návrhu, môžeme sa dohodnúť na ďalšej spolupráci ako aj na novej cenovej ponuke.
V prípade odsúhlasenia grafického návrhu prejdeme na pripomienkovanie a finalizáciu.

Podklady, ktoré je potrebné dodať: kopírovateľné texty vo formáte Worde (krátke texty v tele mailu), fotografie v adekvátnej veľkosti a kvalite (300 DPI tlač, 72 DPI web, pokiaľ nie je uvedené inak), veľkosť, farebnosť, vizuálnu predstavu, technické parametre tlačiarne/webdizajnéra a pod. Dodané texty musia byť už po gramatickej stránke upravené. Vyhýbajte sa zbytočnému formátovaniu a úprave textu. Cenová ponuka zvyčajne nezahŕňa gramatickú úpravu, prepisovanie textov, rozsiahlu retuš fotografií a podobne. Tieto úkony je možné, za odmenu, zabezpečiť.

Výber návrhu, pripomienkovanie, odsúhlasenie návrhu, finálne podklady k realizácii alebo príprava pre tlač. Po odsúhlasení prvotného návrhu pokračujeme v jeho finalizácií a to formou pripomienok až po jeho odsúhlasenie. V prípade, že ste nedodali počas prípravy návrhu všetky texty alebo ste nedodali obrázky v dostatočnej veľkosti a kvalite, je potrebné ich dodať spolu s pripomienkami. Texty musia byť už gramaticky upravené! Zákazník má možnosť návrh pripomienkovať maximálne 3x, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ukončením projektu sa rozumie písomné odsúhlasenie návrhu, príprava pre tlač alebo finálne podklady k realizácii.

Odovzdanie diela: po písomnom odsúhlasení diela zo strany zákazníka, podľa dohody, poskytnem podklady pripravené pre tlač, pre web alebo pošlem do tlače.

Ceny: Grafické štúdio SHAY nie je platcom DPH, ale je registrované ako príjemca/dodávateľ služby z/do iného členského štátu EÚ. Uvedené ceny sú minimálne hodnoty za grafické práce. Cenu môžu ovplyvniť ostatné služby a tarifikácia, s ktorými nebolo vopred rátané. Uvedené ceny na tejto stránke sú platné od 1.4.2018

Zľavy: poskytujem stálym zákazníkom, neziskovým organizáciám a školám, pri jednoduchých vektorových návrhoch, v prípade objednania tlače je možné poskytnúť zľavu na garafický návrh, pri objednávke väčšieho množstva návrhov alebo výtlačkov, a pod.

Tlač: v prípade záujmu je možné poskytnúť cenovú ponuku pre tlač. Tlač dodám od 5-10 pracovných dní od odsúhlasenia diela alebo ceny tlače. Viac informácií poskytnem jednotlivo na základe objednávky.

Ostatné služby: Okrem uvedeného poskytujem aj iné služby týkajúce sa polygrafie, tlače či poradenstva. V prípade akýchkoľvek otázok vám rada odpoviem alebo poskytnem cenovú ponuku. Všetky cenové ponuky sú platné 30 dní od poskytnutia cenovej ponuky, pokiaľ nebolo dohodnuté/uvedené inak. Sem patria služby, ktoré nie sú zahrnuté v cenníku, ako je napríklad kúpa fotografií, prepisovanie textov, retušovanie a pod.

Tarifikácia: Tarifikácia sa týka diel, ktoré nie sú uvedené v cenníku alebo diel, ktorým nie je možné vopred odhadnúť cenu. Týka sa to najmä komplikovaných či unikátnych diel alebo pri nadmernom zdržiavaní zo strany zákazníka. Na takúto možnosť zákazníka vopred upozorním. Pri viac-stranových návrhoch automaticky evidujem časový rozvrh, ktorý bol v rámci prípravy diela poskytnutý.

Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie oprávnenia na ich používanie iným osobám, a tým získanie finančného ohodnotenia. Toto ohodnotenie sa definuje podľa druhu projektu alebo vzájomnej dohody. V prípade záujmu je možné si zakúpiť licenčnú zmluvu, ktorej minimálna cena za autorské dielo sa pohybuje od 50 €. Bez povolenia alebo zakúpenia autorského práva nie je možné v diele vykonávať zmeny!

Prevádzkovateľka Andrea Hatiarová – SHAY týmto prehlasuje, - že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávaní služieb, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") Účel získavania a spracovania osobných údajov: zhotovenie vizitiek, oznámení, samolepiek ap. (ďalej len "spoločenskej tlače"). Plne rešpektujem súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujem niektoré osobné údaje, ktoré sa používajú výlučne pre zaslanie objednanej služby a pre komunikáciu so zákazníkom. Zoznam potrebných osobných údajov a spôsob ich spracovania: meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa. Tieto údaje zákazník odosiela prostredníctvom e-mailu. Ide najmä o meno, tel. číslo a e-mail, ktoré sú potrebné pre objednávku a komunikáciu, upovedomenie o vybavení objednávky, resp. pre konzultovanie prípadných nejasností v objednávke. Meno, priezvisko a adresa sú jednak nutné pre samotné zhotovenie spoločenskej tlače, ako aj pre vyhotovenie faktúry a následné odoslanie vybavenej zákazky. Osobné údaje sa spracúvajú v listinnej a elektronickej forme. Údaje sú v počítači chránené antivírusovým programom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. K počítaču nemajú prístup žiadne nepovolané osoby. Získané osobné údaje v žiadnom prípade nespokytujem iným subjektom, ani ich nikde nezverejňujem. Zákazník je povinný uviesť iba pravdivé a úplné údaje. Zákazník sa zároveň zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená so svojimi právami a povinnosťami.

Grafické štúdio SHAY nie je registrované v registri výrobcov neobalových výrobkov, preto podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch"), je zákazník objednávajúci si sprostredkovanie tlače a zákazník, ktorý túto tlač distribuje (reklamné letáky, vizitky, katalógy a pod.) konečnému zákazníkovi povinný sa zaregistrovať a plniť si všetky povinnosti týkajúce sa neobalových výrobkov.

Odstúpenie od zmluvy/dohody: zákazník má právo od objednávky kedykoľvek, bez udania dôvodu, odstúpiť. Zároveň však upozorňujem, že v prípade ak zákazník poskytol nesprávne podklady, nedostatok podkladov alebo inak narúša spoluprácu, grafické štúdio SHAY si vyhradzuje právo tiež od dohody kedykoľvek odstúpiť. V oboch prípadoch, pokiaľ sa na projekte už pracovalo, grafické štúdio SHAY má právo na odmenu za odrobený čas ako aj za použitý materiál. Minimálna hodnota odškodného je 10 eur, a maximálna 50% z odsúhlasenej ceny. Náklady spojené s prácou sa účtujú osobitne, napríklad, náklady za zakúpenie fotografií a pod.

Reklamácia: všeobecne platí, že správnou a včasnou komunikáciou sa všetko hladko vyrieši. Na zákazníkoch nám veľmi záleží a preto podľa možností a typu reklamácie nájdeme spoločnú reč a riešenie, či už formou úpravy, výmeny, zľavy alebo, v prípade už vykonanej úhrady, navrátenia peňazí.

1. Po odsúhlasení návrhu určeného pre tlač, zákazník zodpovedá za obsah návrhu ako aj jeho gramatickej stránke. Grafické štúdio SHAY zodpovedá za technické parametre (veľkosť, farby, zmeny a pod.) pokiaľ boli ním zapríčinené.
2. Grafické štúdio SHAY nezodpovedá za chyby Vami vybranej tlačiarne, za použitý materiál alebo iné chybné informácie zo strany zákazníka.
3. Ak sa reklamácia vzťahuje na nami zabezpečenú tlač gracké štúdio SHAY vybaví túto reklamáciu priamo v tlačiarni, s ktorou spolupracuje.
Ako sa vyhnúť chybným návrhom? Keďže po odsúhlasení preberáte zodpovednosť za obsah návrhu, predovšetkým si pozorne skontrolujte gramatické chyby, kontaktné údaje, obsah, správne informácie a pod. V prípade, že tlačíte u iného dodávateľa, overte si u svojej tlačiarenskej spoločnosti informácie o podmienkach dodania podkladov (veľkosť, spad, farby, materiál, a pod.)

Kontakt

E-mail: grafika@shay.sk
Telefón: 0918 504154

Fakturačné údaje: Andrea Hatiarová – SHAY
Abrahám 12, 925 45 Abrahám – SR
IČO: 44614659
DIČ: 1043838268
IČ DPH: SK1043838268

Zapísaná v ŽRSR OÚ Galanta ČŽR: 220-25749
FIO č.účtu: 2200848021/8330
IBAN: SK76 8330 0000 0022 0084 8021
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Návrhy

 • Skúšobná spolupráca 10 €
  Typografické logo (3 náv.) 55 €
  Kombinované logo (3 náv.) 85 €
  Redesign loga, vektorizácia 35 €
  Brožúry/noviny 10 €/strana A5
  Brožúry/noviny 12 €/strana A4
  Brožúry/noviny 15 €/strana A3

Finalizácia

 • Logo finalizácia 0 €
  Logo manuál 250 €
  Tlačoviny (8 strán+) 10 €/strana A5
  Tlačoviny (8 strán+) 14 €/strana A4
  Tlačoviny (8 strán+) 18 €/strana A3
  Knižné zalamovanie textov -50%/strana
  Roll up 50 €/ks

Tlačoviny

 • Vizitky, do A6(4+4) 14 € (*C)
  A6, DL, skladané do A6(4+4) 20 €
  A5, A5 do A6(4+4) 30 €)
  A4, A4 do A5, A4 do DL(4+4) 40 €
  A3, A3 do A4(4+4) 50 €)
  Jednostranný návrh -50%
  A2 (4+0), do 1m2 50 €
  A2 vektor (4+0), do 1m2 -30%
  Prezentácie od 8 €/strana

Ostatné služby

 • Niektoré druhy tlače
  Retuš fotografií
  Prepisovanie textov v SJ
  Prepis. textov v iných jazykoch
  Fotografovanie + retuš produktov
  Kúpa fotografií
  Návrh reklamných predmetov
  Poradenstvo
  Export do PDF formátu pre web
  Obaly
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY
Externe graficke studio SHAY

Web bannery

 • Ikony do 100px 10 €/ks
  Statický do 300px 15 €/ks
  Statický do 500px 20 €/ks
  Gif banner do 500px 30 €/ks
  Statický do 800px 25 €/ks
  Statický do 1000px 30 €/ks
  Statický nad 1000px 35 €/ks
  Web plagát 120 DPI 30 €/ks
  AdWords 50 €/8 bannerov

Tarifikácia

 • Do 30 minút 10 €
  Do 1 hod. 20 €
  Do 8 hod. 160 €

Veľkoplošná r.

 • Vektor 1-6m2 (4+0) 40-80 €
  Bitmap 1-6m2 (4+0) 60-100 €
  Veľkoplošný vektor nad 6m2 od 100 €
  Veľkoplošný bitmap nad 6m2 od 140 €

Výhody

 • Zľavy pre neziskovky
  Zľavy pri väčšom množstve
  Zľavy pre stálych zákazníkov
  Rýchla odozva a ústretovosť
  Cez víkend aj sviatok